Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Ni­niej­sza Po­li­ty­ka Pry­wat­no­ści okre­śla za­sa­dy prze­cho­wy­wa­nia i do­stę­pu do in­for­ma­cji na urzą­dze­niach Użyt­kow­ni­ka za po­mo­cą pli­ków Co­okies, słu­żą­cych re­ali­za­cji usług świad­czo­nych drogą elek­tro­nicz­ną żą­da­nych przez Użyt­kow­ni­ka, przez LOG Sp. J. D. Hałubiec, J. Hałubiec ul. Sienkiewicza 1 42-600 Tarnowskie Góry.

I. De­fi­ni­cje

 1. Ad­mi­ni­stra­tor – LOG Sp. J. D. Hałubiec, J. Hałubiec z sie­dzi­bą w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 1, NIP: 626-00-00-804, Regon: 003529333, prze­cho­wu­je i uzy­sku­je do­stęp do in­for­ma­cji w urzą­dze­niach Użyt­kow­ni­ka.
 2. Co­okies – ozna­cza dane in­for­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści nie­wiel­kie pliki tek­sto­we, za­pi­sy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niach za po­śred­nic­twem któ­rych Użyt­kow­nik ko­rzy­sta ze stron in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su.
 3. Co­okies Ad­mi­ni­stra­to­ra – ozna­cza Co­okies za­miesz­cza­ne przez Ad­mi­ni­stra­to­ra, zwią­za­ne ze świad­cze­niem usług droga elek­tro­nicz­ną przez Ad­mi­ni­stra­to­ra za po­śred­nic­twem Ser­wi­su.
 4. Co­okies Ze­wnętrz­ne – ozna­cza Co­okies za­miesz­cza­ne przez part­ne­rów Ad­mi­ni­stra­to­ra, za po­śred­nic­twem stro­ny in­ter­ne­to­wej Ser­wi­su.
 5. Ser­wis – ozna­cza stro­nę in­ter­ne­to­wą, pod którą Ad­mi­ni­stra­tor pro­wa­dzi ser­wis in­ter­ne­to­wy, dzia­ła­ją­cy w do­me­nie www.​newbay.eu i www.newbay.pl
 6. Urzą­dze­nie – ozna­cza elek­tro­nicz­ne urzą­dze­nie za po­śred­nic­twem, któ­re­go Użyt­kow­nik uzy­sku­je do­stęp do Ser­wi­su.
 7. Użyt­kow­nik – ozna­cza pod­miot, na rzecz któ­re­go zgod­nie z Re­gu­la­mi­nem i prze­pi­sa­mi prawa mogą być świad­czo­ne usłu­gi drogą elek­tro­nicz­ną lub z któ­rym za­war­ta może być Umowa o świad­cze­nie usług drogą elek­tro­nicz­ną.

II. Ro­dza­je wy­ko­rzy­sty­wa­nych Co­okies

 1. Sto­so­wa­ne przez Ad­mi­ni­stra­to­ra Co­okies są bez­piecz­ne dla Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka. W szcze­gól­no­ści tą drogą nie jest moż­li­we prze­do­sta­nie się do Urzą­dzeń Użyt­kow­ni­ków wi­ru­sów lub in­ne­go nie­chcia­ne­go opro­gra­mo­wa­nia lub opro­gra­mo­wa­nia zło­śli­we­go. Pliki te po­zwa­la­ją zi­den­ty­fi­ko­wać opro­gra­mo­wa­nie wy­ko­rzy­sty­wa­ne przez Użyt­kow­ni­ka i do­sto­so­wać Ser­wis in­dy­wi­du­al­nie każ­de­mu Użyt­kow­ni­ko­wi. Co­okies za­zwy­czaj za­wie­ra­ją nazwę do­me­ny z któ­rej po­cho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na Urzą­dze­niu oraz przy­pi­sa­ną war­tość.
 2. Ad­mi­ni­stra­tor wy­ko­rzy­stu­je dwa typy pli­ków co­okies:
  • Co­okies se­syj­ne: są prze­cho­wy­wa­ne na Urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka i po­zo­sta­ją tam do mo­men­tu za­koń­cze­nia sesji danej prze­glą­dar­ki. Za­pi­sa­ne in­for­ma­cje są wów­czas trwa­le usu­wa­ne z pa­mię­ci Urzą­dze­nia. Me­cha­nizm co­okies se­syj­nych nie po­zwa­la na po­bie­ra­nie ja­kich­kol­wiek da­nych oso­bo­wych ani żad­nych in­for­ma­cji po­uf­nych z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka.
  • Co­okies trwa­łe: są prze­cho­wy­wa­ne na Urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka i po­zo­sta­ją tam do mo­men­tu ich ska­so­wa­nia. Za­koń­cze­nie sesji danej prze­glą­dar­ki lub wy­łą­cze­nie Urzą­dze­nia nie po­wo­du­je ich usu­nię­cia z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka. Me­cha­nizm co­okies trwa­łych nie po­zwa­la na po­bie­ra­nie ja­kich­kol­wiek da­nych oso­bo­wych ani żad­nych in­for­ma­cji po­uf­nych z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka.
 3. Użyt­kow­nik ma moż­li­wość ogra­ni­cze­nia lub wy­łą­cze­nia do­stę­pu pli­ków co­okies do swo­je­go Urzą­dze­nia. W przy­pad­ku sko­rzy­sta­nia z tej opcji ko­rzy­sta­nie ze Ser­wi­su bę­dzie moż­li­we, poza funk­cja­mi, które ze swo­jej na­tu­ry wy­ma­ga­ją pli­ków co­okies.

III. Cele w ja­kich wy­ko­rzy­sty­wa­ne są Co­okies

Ad­mi­ni­stra­tor wy­ko­rzy­stu­je Co­okies Wła­sne w na­stę­pu­ją­cych ce­lach:

 1. Kon­fi­gu­ra­cji ser­wi­su
  • do­sto­so­wa­nia za­war­to­ści stron in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su.
  • roz­po­zna­nia urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su oraz jego lo­ka­li­za­cję i od­po­wied­nio wy­świe­tle­nia stro­ny in­ter­ne­to­wej, do­sto­so­wa­nej do jego in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb;
  • roz­mia­ru czcion­ki, wy­glą­du stro­ny in­ter­ne­to­wej itp.
 2. Uwie­rzy­tel­nia­nia użyt­kow­ni­ka w ser­wi­sie i za­pew­nie­nia sesji użyt­kow­ni­ka w ser­wi­sie
  • po­praw­nej kon­fi­gu­ra­cji wy­bra­nych funk­cji Ser­wi­su, umoż­li­wia­jąc w szcze­gól­no­ści we­ry­fi­ka­cję au­ten­tycz­no­ści sesji prze­glą­dar­ki.
  • opty­ma­li­za­cji i zwięk­sze­nia wy­daj­no­ści usług świad­czo­nych przez Ad­mi­ni­stra­to­ra.
 3. Re­ali­za­cji pro­ce­sów nie­zbęd­nych dla peł­nej funk­cjo­nal­no­ści stron in­ter­ne­to­wych
  • do­sto­so­wa­nia za­war­to­ści stron in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su. W szcze­gól­no­ści pliki te po­zwa­la­ją roz­po­znać pod­sta­wo­we pa­ra­me­try Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka i od­po­wied­nio wy­świe­tlić stro­nę in­ter­ne­to­wą, do­sto­so­wa­ną do jego in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb;
 4. Za­pa­mię­ta­nia lo­ka­li­za­cji użyt­kow­ni­ka
  • po­praw­nej kon­fi­gu­ra­cji wy­bra­nych funk­cji Ser­wi­su, umoż­li­wia­jąc w szcze­gól­no­ści do­sto­so­wa­nie do­star­cza­nych in­for­ma­cji do Użyt­kow­ni­ka z uwzględ­nie­niem jego lo­ka­li­za­cji.
 5. Ana­liz i badań oraz au­dy­tu oglą­dal­no­ści
  • two­rze­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, które po­ma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su ko­rzy­sta­ją ze stron in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i za­war­to­ści;
 6. Za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa i nie­za­wod­no­ści ser­wi­su

Ad­mi­ni­stra­tor usłu­gi wy­ko­rzy­stu­je Co­okies Ze­wnętrz­ne w na­stę­pu­ją­cych ce­lach:

 1. pre­zen­to­wa­nia tre­ści mul­ti­me­dial­nych na stro­nach in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su, które są po­bie­ra­ne z ze­wnętrz­ne­go ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go:
  • www.​vimeo.​com [ad­mi­ni­sta­tor co­okies: Vimeo, LLC. z sie­dzi­bą w USA]
  • www.​youtube.​com [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Go­ogle Inc z sie­dzi­bą w USA]
  • www.​wrzuta.​pl [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Fre­e4Fresh Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w War­sza­wie]
 2. zbie­ra­nia ogól­nych i ano­ni­mo­wych da­nych sta­tycz­nych za po­śred­nic­twem na­rzę­dzi ana­li­tycz­nych:
  • Go­ogle Ana­ly­tics [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Go­ogle Inc z sie­dzi­bą w USA]
 3. wy­ko­rzy­sta­nia funk­cji in­te­rak­tyw­nych w celu po­pu­la­ry­za­cji ser­wi­su za po­mo­cą ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych:
  • twit­ter.com [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Twit­ter Inc. z sie­dzi­bą w USA]
  • plus.​google.​com [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Go­ogle Inc z sie­dzi­bą w USA]
  • Fa­ce­bo­ok.com [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Fa­ce­bo­ok Inc z sie­dzi­bą w USA lub Fa­ce­bo­ok Ire­land z sie­dzi­bą w Ir­lan­dii]
  • nk.​pl [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu]
  • Lin­ke­dIn.com [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Lin­ke­dIn Ire­land Li­mi­ted z sie­dzi­bą w Ir­lan­dii]
 4. wy­ko­rzy­sta­nia funk­cji w celu uła­twie­nia ko­mu­ni­ka­cji za po­śred­nic­twem stro­ny in­ter­ne­to­wej Ser­wi­su, które są po­bie­ra­ne z ze­wnętrz­ne­go ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go:
  • skype.​com [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Mi­cro­soft Cor­po­ra­tion z sie­dzi­bą w USA]

IV. Moż­li­wo­ści okre­śle­nia wa­run­ków prze­cho­wy­wa­nia lub uzy­ski­wa­nia do­stę­pu przez Co­okies

 1. Użyt­kow­nik może sa­mo­dziel­nie i w każ­dym cza­sie zmie­nić usta­wie­nia do­ty­czą­ce pli­ków Co­okies, okre­śla­jąc wa­run­ki ich prze­cho­wy­wa­nia i uzy­ski­wa­nia do­stę­pu przez pliki Co­okies do Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka. Zmia­ny usta­wień, o któ­rych mowa w zda­niu po­przed­nim, Użyt­kow­nik może do­ko­nać za po­mo­cą usta­wień prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej lub za po­mo­cą kon­fi­gu­ra­cji usłu­gi. Usta­wie­nia te mogą zo­stać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać au­to­ma­tycz­ną ob­słu­gę pli­ków co­okies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej bądź in­for­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym za­miesz­cze­niu Co­okies na urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka. Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach ob­słu­gi pli­ków co­okies do­stęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej).
 2. Użyt­kow­nik może w każ­dej chwi­li usu­nąć pliki Co­okies ko­rzy­sta­jąc z do­stęp­nych funk­cji w prze­glą­dar­ce in­ter­ne­to­wej, któ­rej używa.
 3. Ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia pli­ków Co­okies, może wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści do­stęp­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej Ser­wi­su.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl