Bezpieczne zakupy
 • Różne formy płatności
 • Szyfrowane dane i transakcje
 • Natychmiastowa wysyłka
Polityka prywatności i cookies

 

Polityka Prywatności

I. Warunki ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników Sklepu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.newbay.eu, zwanego dalej „Sklepem”.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest LOG Sp. J. D. Hałubiec, J. Hałubiec z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 1, adres biura: Świerklaniec przy ul. Główna 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000083487, posiadająca numer statystyczny REGON: 003529333, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6260000804.

3. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4. W celu korzystania z Sklepu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Sklepu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

5. Administrator oświadcza, że strony Sklepu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

II. Cel zbierania danych

Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Sklepu, w szczególności zakładania indywidualnych kont Użytkowników i składania przez nich zamówień za pośrednictwem tych kont oraz przyjmowania i rozpatrywania ich reklamacji. W zależności od dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

III. Prawo dostępu

1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

IV. Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim takim jak firmy kurierskie, Poczta Polska lub serwisom płatności elektronicznych – w celu należytej realizacji umowy, w szczególności w celu dostawy zamówionego towaru oraz zwrotu należności Klientowi (w przypadku uwzględnionych reklamacji).

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

VIII. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub na adres e-mail: shop@newbay.eu

IX. Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

2. Data 25.05.2018r. jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 

 

 

Polityka Cookies

Ni­niej­sza Po­li­ty­ka Cookies okre­śla za­sa­dy prze­cho­wy­wa­nia i do­stę­pu do in­for­ma­cji na urzą­dze­niach Użyt­kow­ni­ka za po­mo­cą pli­ków Co­okies, słu­żą­cych re­ali­za­cji usług świad­czo­nych drogą elek­tro­nicz­ną żą­da­nych przez Użyt­kow­ni­ka, przez LOG Sp. J. D. Hałubiec, J. Hałubiec ul. Sienkiewicza 1 42-600 Tarnowskie Góry.

I. De­fi­ni­cje

 1. Ad­mi­ni­stra­tor – LOG Sp. J. D. Hałubiec, J. Hałubiec z sie­dzi­bą w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 1, NIP: 626-00-00-804, Regon: 003529333, prze­cho­wu­je i uzy­sku­je do­stęp do in­for­ma­cji w urzą­dze­niach Użyt­kow­ni­ka.

 2. Co­okies – ozna­cza dane in­for­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści nie­wiel­kie pliki tek­sto­we, za­pi­sy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niach za po­śred­nic­twem któ­rych Użyt­kow­nik ko­rzy­sta ze stron in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su.

 3. Co­okies Ad­mi­ni­stra­to­ra – ozna­cza Co­okies za­miesz­cza­ne przez Ad­mi­ni­stra­to­ra, zwią­za­ne ze świad­cze­niem usług droga elek­tro­nicz­ną przez Ad­mi­ni­stra­to­ra za po­śred­nic­twem Ser­wi­su.

 4. Co­okies Ze­wnętrz­ne – ozna­cza Co­okies za­miesz­cza­ne przez part­ne­rów Ad­mi­ni­stra­to­ra, za po­śred­nic­twem stro­ny in­ter­ne­to­wej Ser­wi­su.

 5. Ser­wis – ozna­cza stro­nę in­ter­ne­to­wą, pod którą Ad­mi­ni­stra­tor pro­wa­dzi ser­wis in­ter­ne­to­wy, dzia­ła­ją­cy w do­me­nie www.newbay.eu i www.newbay.pl

 6. Urzą­dze­nie – ozna­cza elek­tro­nicz­ne urzą­dze­nie za po­śred­nic­twem, któ­re­go Użyt­kow­nik uzy­sku­je do­stęp do Ser­wi­su.

 7. Użyt­kow­nik – ozna­cza pod­miot, na rzecz któ­re­go zgod­nie z Re­gu­la­mi­nem i prze­pi­sa­mi prawa mogą być świad­czo­ne usłu­gi drogą elek­tro­nicz­ną lub z któ­rym za­war­ta może być Umowa o świad­cze­nie usług drogą elek­tro­nicz­ną.

II. Ro­dza­je wy­ko­rzy­sty­wa­nych Co­okies

 1. Sto­so­wa­ne przez Ad­mi­ni­stra­to­ra Co­okies są bez­piecz­ne dla Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka. W szcze­gól­no­ści tą drogą nie jest moż­li­we prze­do­sta­nie się do Urzą­dzeń Użyt­kow­ni­ków wi­ru­sów lub in­ne­go nie­chcia­ne­go opro­gra­mo­wa­nia lub opro­gra­mo­wa­nia zło­śli­we­go. Pliki te po­zwa­la­ją zi­den­ty­fi­ko­wać opro­gra­mo­wa­nie wy­ko­rzy­sty­wa­ne przez Użyt­kow­ni­ka i do­sto­so­wać Ser­wis in­dy­wi­du­al­nie każ­de­mu Użyt­kow­ni­ko­wi. Co­okies za­zwy­czaj za­wie­ra­ją nazwę do­me­ny z któ­rej po­cho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na Urzą­dze­niu oraz przy­pi­sa­ną war­tość.

 2. Ad­mi­ni­stra­tor wy­ko­rzy­stu­je dwa typy pli­ków co­okies:

  • Co­okies se­syj­ne: są prze­cho­wy­wa­ne na Urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka i po­zo­sta­ją tam do mo­men­tu za­koń­cze­nia sesji danej prze­glą­dar­ki. Za­pi­sa­ne in­for­ma­cje są wów­czas trwa­le usu­wa­ne z pa­mię­ci Urzą­dze­nia. Me­cha­nizm co­okies se­syj­nych nie po­zwa­la na po­bie­ra­nie ja­kich­kol­wiek da­nych oso­bo­wych ani żad­nych in­for­ma­cji po­uf­nych z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka.

  • Co­okies trwa­łe: są prze­cho­wy­wa­ne na Urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka i po­zo­sta­ją tam do mo­men­tu ich ska­so­wa­nia. Za­koń­cze­nie sesji danej prze­glą­dar­ki lub wy­łą­cze­nie Urzą­dze­nia nie po­wo­du­je ich usu­nię­cia z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka. Me­cha­nizm co­okies trwa­łych nie po­zwa­la na po­bie­ra­nie ja­kich­kol­wiek da­nych oso­bo­wych ani żad­nych in­for­ma­cji po­uf­nych z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka.

 3. Użyt­kow­nik ma moż­li­wość ogra­ni­cze­nia lub wy­łą­cze­nia do­stę­pu pli­ków co­okies do swo­je­go Urzą­dze­nia. W przy­pad­ku sko­rzy­sta­nia z tej opcji ko­rzy­sta­nie ze Ser­wi­su bę­dzie moż­li­we, poza funk­cja­mi, które ze swo­jej na­tu­ry wy­ma­ga­ją pli­ków co­okies.

III. Cele w ja­kich wy­ko­rzy­sty­wa­ne są Co­okies

Ad­mi­ni­stra­tor wy­ko­rzy­stu­je Co­okies Wła­sne w na­stę­pu­ją­cych ce­lach:

 1. Kon­fi­gu­ra­cji ser­wi­su

  • do­sto­so­wa­nia za­war­to­ści stron in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su.

  • roz­po­zna­nia urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su oraz jego lo­ka­li­za­cję i od­po­wied­nio wy­świe­tle­nia stro­ny in­ter­ne­to­wej, do­sto­so­wa­nej do jego in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb;

  • roz­mia­ru czcion­ki, wy­glą­du stro­ny in­ter­ne­to­wej itp.

 2. Uwie­rzy­tel­nia­nia użyt­kow­ni­ka w ser­wi­sie i za­pew­nie­nia sesji użyt­kow­ni­ka w ser­wi­sie

  • po­praw­nej kon­fi­gu­ra­cji wy­bra­nych funk­cji Ser­wi­su, umoż­li­wia­jąc w szcze­gól­no­ści we­ry­fi­ka­cję au­ten­tycz­no­ści sesji prze­glą­dar­ki.

  • opty­ma­li­za­cji i zwięk­sze­nia wy­daj­no­ści usług świad­czo­nych przez Ad­mi­ni­stra­to­ra.

 3. Re­ali­za­cji pro­ce­sów nie­zbęd­nych dla peł­nej funk­cjo­nal­no­ści stron in­ter­ne­to­wych

  • do­sto­so­wa­nia za­war­to­ści stron in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su. W szcze­gól­no­ści pliki te po­zwa­la­ją roz­po­znać pod­sta­wo­we pa­ra­me­try Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka i od­po­wied­nio wy­świe­tlić stro­nę in­ter­ne­to­wą, do­sto­so­wa­ną do jego in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb;

 4. Za­pa­mię­ta­nia lo­ka­li­za­cji użyt­kow­ni­ka

  • po­praw­nej kon­fi­gu­ra­cji wy­bra­nych funk­cji Ser­wi­su, umoż­li­wia­jąc w szcze­gól­no­ści do­sto­so­wa­nie do­star­cza­nych in­for­ma­cji do Użyt­kow­ni­ka z uwzględ­nie­niem jego lo­ka­li­za­cji.

 5. Ana­liz i badań oraz au­dy­tu oglą­dal­no­ści

  • two­rze­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, które po­ma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su ko­rzy­sta­ją ze stron in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i za­war­to­ści;

 6. Za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa i nie­za­wod­no­ści ser­wi­su

Ad­mi­ni­stra­tor usłu­gi wy­ko­rzy­stu­je Co­okies Ze­wnętrz­ne w na­stę­pu­ją­cych ce­lach:

 1. pre­zen­to­wa­nia tre­ści mul­ti­me­dial­nych na stro­nach in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su, które są po­bie­ra­ne z ze­wnętrz­ne­go ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go:

  • www.vimeo.com [ad­mi­ni­sta­tor co­okies: Vimeo, LLC. z sie­dzi­bą w USA]

  • www.youtube.com [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Go­ogle Inc z sie­dzi­bą w USA]

  • www.wrzuta.pl [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Fre­e4Fresh Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w War­sza­wie]

 2. zbie­ra­nia ogól­nych i ano­ni­mo­wych da­nych sta­tycz­nych za po­śred­nic­twem na­rzę­dzi ana­li­tycz­nych:

  • Go­ogle Ana­ly­tics [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Go­ogle Inc z sie­dzi­bą w USA]

 3. wy­ko­rzy­sta­nia funk­cji in­te­rak­tyw­nych w celu po­pu­la­ry­za­cji ser­wi­su za po­mo­cą ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych:

  • twit­ter.com [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Twit­ter Inc. z sie­dzi­bą w USA]

  • plus.google.com [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Go­ogle Inc z sie­dzi­bą w USA]

  • Fa­ce­bo­ok.com [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Fa­ce­bo­ok Inc z sie­dzi­bą w USA lub Fa­ce­bo­ok Ire­land z sie­dzi­bą w Ir­lan­dii]

  • nk.pl [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu]

  • Lin­ke­dIn.com [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Lin­ke­dIn Ire­land Li­mi­ted z sie­dzi­bą w Ir­lan­dii]

 4. wy­ko­rzy­sta­nia funk­cji w celu uła­twie­nia ko­mu­ni­ka­cji za po­śred­nic­twem stro­ny in­ter­ne­to­wej Ser­wi­su, które są po­bie­ra­ne z ze­wnętrz­ne­go ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go:

  • skype.com [ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Mi­cro­soft Cor­po­ra­tion z sie­dzi­bą w USA]

IV. Moż­li­wo­ści okre­śle­nia wa­run­ków prze­cho­wy­wa­nia lub uzy­ski­wa­nia do­stę­pu przez Co­okies

 1. Użyt­kow­nik może sa­mo­dziel­nie i w każ­dym cza­sie zmie­nić usta­wie­nia do­ty­czą­ce pli­ków Co­okies, okre­śla­jąc wa­run­ki ich prze­cho­wy­wa­nia i uzy­ski­wa­nia do­stę­pu przez pliki Co­okies do Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka. Zmia­ny usta­wień, o któ­rych mowa w zda­niu po­przed­nim, Użyt­kow­nik może do­ko­nać za po­mo­cą usta­wień prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej lub za po­mo­cą kon­fi­gu­ra­cji usłu­gi. Usta­wie­nia te mogą zo­stać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać au­to­ma­tycz­ną ob­słu­gę pli­ków co­okies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej bądź in­for­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym za­miesz­cze­niu Co­okies na urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka. Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach ob­słu­gi pli­ków co­okies do­stęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej).

 2. Użyt­kow­nik może w każ­dej chwi­li usu­nąć pliki Co­okies ko­rzy­sta­jąc z do­stęp­nych funk­cji w prze­glą­dar­ce in­ter­ne­to­wej, któ­rej używa.

 3. Ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia pli­ków Co­okies, może wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści do­stęp­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej Ser­wi­su.

 

 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl